ERFA-gruppe for deponigas


ERFA-gruppe for deponigasFor ca. 30 år siden begyndte man i USA at indvinde den producerede gas fra deponier, dels af miljømæssige årsager for at undgå lugt, m.v., og dels for at undgå eksplosioner fra udsivende gas, der i bestemte blandinger med atmosfærisk luft er eksplosionsfarlig. Samtidig begyndte også anvendelse af gassen til energiformål, da brændværdien svarer til ca. halvdelen af naturgas. I dag er der ca. 1.200 deponigasanlæg i verden, hvorfra gassen udnyttes til energiformål.

I Danmark er der siden 1985 etableret 26 deponigasanlæg, der alle udnytter gassen til energiformål, primært i gasmotor/generator anlæg til produktion af el og varme, eller i kedelanlæg til produktion af varme. Fra disse anlæg blev der i år 2004 indvundet ca. 24 millioner m3 deponigas. Dette svarer til ca. 7.700 tons CH4/år.

I den danske klimastrategi kræves en reduktion i udledning af drivhusgasser på 21 % i forhold til udledningen i 1990. Ca. halvdelen bliver pålagt store selskaber, men den resterende del skal findes på anden vis. Det kan f.eks. være ved køb af CO2 kvoter i udlandet, men det kan også være ved at begrænse udledning fra de områder i Danmark, der ikke er kvotebelagte som f.eks. affald og herunder emission af deponigas. Det betyder, at den gevinst i mindre emission af CH4 fra deponier, der vil blive, såfremt der foretages en optimering af gasindvindingen fra eksisterende deponigasanlæg eller fra
etablering af nye, vil kunne godskrives i klimaregnskabet.

ERFA-gruppen har derfor etableret denne webportal hvor de enkelte deponier kan udveksle driftsdata og anden faglig viden der kan være med til at optimere gasindvindingen. 2005 © All rights reserved.  │   Site FAQ  │   Kontakt os  │   Anvendelsesvilkår  │   Sitemap  │   Print version